Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego

Platinum Fund 24 S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DPF/4031/43/15/08/KE-K na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24