Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Rejestracja

 • Umowa zostanie zawarta zdalnie, a potwierdzenie tożsamości nastąpi po dokonaniu przelewu do wybranego funduszu z konta bankowego.
Kroki w rejestracji do OFI.

Dane osoby

Kobieta Mężczyzna

Dowód Paszport


+48(Prawidłowy format: XXXXXXXXX)

Adres stały

(Prawidłowy format: XX-XXX)

 

Oświadczenia

 1. * Klient oświadcza, iż zawiera z Platinum Fund 24 S.A. umowę o świadczenie usług dostępnych na Internetowej Platformie Transakcyjnej Platinum Fund 24 na warunkach określonych Regulaminem Korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej, z którego treścią się zapoznał i akceptuje w całości.
  Klient został poinformowany, iż:
  - nie podanie wszystkich wymaganych umową danych osobowych skutkuje brakiem zawarcia umowy;
  - celem dalszego przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i spełnia warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  - w celu realizacji umowy Platinum Fund 24 S.A. ustanawia odbiorców danych osobowych Klienta takich jak: agenci transferowi, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, profesjonalne serwerownie, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu korespondencji i przesyłek, podmioty drukarskie i archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty księgowe, podmioty audytorskie i kontrolne, kancelarie prawne oraz podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
  - dane osobowe będą przechowywane przez Platinum Fund 24 S.A. w okresie obowiązywania umowy, a w następstwie rozwiązania umowy dane osobowe zostaną usunięte z zastrzeżeniem odrębnych obowiązujących przepisów prawa, z których wynika obowiązek archiwizacji lub przechowywania tych danych oraz w sytuacji, gdy wymaga tego obrona przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń lub przeprowadzenia rozstrzygnięć sądowych;
  - w ramach realizacji umowy Klient ma zapewniony dostęp do danych osobowych, możliwość ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów;
  - w kwestiach dotyczących rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych w celu realizacji umowy Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. * Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji przez Platinum Fund 24 S.A. za pośrednictwem strony internetowej http://platinumfund24.pl zgodnie z par. 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z roku 2013 poz. 847).

 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług.
  Klient został poinformowany, iż:
  - przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług jest niezbędne, wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i spełnia warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  - w związku z przetwarzaniem danych w celu marketingu produktów i usług Platinum Fund 24 S.A. ustanawia odbiorców danych osobowych Klienta takich jak: profesjonalne serwerownie, podmioty świadczące usługi informatyczne i nowych technologii, podmioty świadczące usługi z zakresu korespondencji i przesyłek, podmioty drukarskie i archiwizacyjne, podmioty marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej;
  - dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług będą przechowywane przez Platinum Fund 24 S.A. w okresie obowiązywania umowy;
  - w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Klient ma zapewniony dostęp do danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów;
  - w kwestiach dotyczących rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane kontaktowe administratora danych osobowych Platinum Fund 24 S.A.:
- adres do korespondencji: Platinum Fund 24 S.A., ul. Piłsudskiego 13 lok. 14, 21-500 Biała Podlaska
- adres e-mail: bok@platinumfund24.com
- Infolinia (poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 17.00): 786 200 055


Pola oznaczone * są wymagane.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24