Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Regulamin serwisu

Rozdział I

Postanowienia ogólne
1. Platinum Fund 24 (Serwis) jest serwisem internetowym prowadzonym przez spółkę Platinum Fund 24 S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, lok. 465, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295798, REGON 141245301, NIP 1080004784, o kapitale zakładowym: 1 050 000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości opłaconym.
2. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Spółki oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
3. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

Rozdział II

Rodzaj i zakres świadczonych usług
1. Spółka świadczy na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w jakikolwiek sposób korzystają z Serwisu (Użytkownicy) następujące usługi (Usługi):
a) udostępnianie informacji na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlenie informacji na wszystkich Stronach Serwisu,
b) pośrednictwo finansowe na rzecz podmiotów współpracujących z Serwisem z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa dla banków oraz innych instytucji finansowych. Podmioty współpracujące z Serwisem zwane będą dalej "Partnerami".
2. Usługi o których mowa w ust. 1 udostępniane są na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 - 5.
3. Spółka zastrzega, że w zakresie Usług może wprowadzić regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych Usług, które udostępniane będą przez Serwis na stronie poszczególnych serwisów, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Partnerów.
4. Użytkownik przed skorzystaniem z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Serwisu, regulaminami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych Usług oraz warunkami umów z Partnerami w zakresie Usług. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wywołane niezapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami regulaminów i warunków umów o których mowa w zdaniu poprzednim.
5. Użytkownik potwierdzając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Serwisu potwierdza i oświadcza że:
a) Zawieranie i rozwiązywanie umów pomiędzy Partnerami i Użytkownikami na skutek dokonania czynności pośrednictwa objętych Usługami odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych przez Partnerów.
b) Partnerzy są uprawnieni do podjęcia decyzji o niezawieraniu umowy z Użytkownikiem, odstąpienia od negocjacji, zmiany warunków umowy itp., przy czym odmowa zawarcia umowy z Użytkownikiem nie rodzi jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółki.
c) Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania podjęte przez Użytkowników na skutek zawarcia umów z Partnerami.

d) Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów pomiędzy Użytkownikami i Partnerami.

 

Rozdział III

Warunki techniczne korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu
1. W celu skorzystania z Serwisu oraz oferowanych w jego ramach usług niezbędne jest:
a) połączenie z siecią Internet;
b) korzystanie z przeglądarki internetowej (np. Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera).

2. Spółka zastrzega, że w przypadku niektórych usług dostępnych w Serwisie skorzystanie z pełnej ich funkcjonalności, może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

 

Rozdział IV

Odpowiedzialność Spółki
1. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, w szczególności w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Serwisu oraz za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
2. Spółka zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
3. Spółka nie odpowiada za powstałe niezależnie od niej ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Serwisu, w szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
a) wadliwego działania Serwisu;
b) systemu transmisji;
c) awarii sprzętu;
d) opóźnienia lub zakłócenia przesyłu informacji;
4. Spółka nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Spółkę.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały umieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

 

Rozdział V

Użytkownicy
1. Zabrania się Użytkownikom wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych z powszechnie niemoralne, obraźliwe lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Spółkę wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika Spółka będzie uprawniona do zablokowania dostępu do tych danych. Spółka zwolniona jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zablokowania dostępu do bezprawnych lub nieprawdziwych danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Spółka uprawniona będzie do wystąpienia bezpośrednio przeciwko Użytkownikowi z roszczeniem o naprawienie szkody.
2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

5. Spółka zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Serwisu i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych
1. Spółka zastrzega, że przed skorzystaniem z niektórych usług Użytkownicy mogą zostać zobowiązani do podania niektórych swoich danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem i w celach związanych ze świadczeniem tych usług na rzecz Użytkownika. Korzystanie z tego typu usług uzależnione będzie od wyrażenia przez Użytkownika uprzedniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Spółka.
3. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich dalszego wykorzystywania.

4. W przypadku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób niezgodny z Regulaminem Serwisu lub obowiązującymi przepisami prawa Spółka ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Spółka powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

 

Rozdział VII

Ochrona praw autorskich
1. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Spółce.
2. Zarówno Serwis jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przez prawo polskie oraz międzynarodowe.
3. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania treści udostępnionych w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24