Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI
ABC funduszy inwestycyjnych

ABC Funduszy inwestycyjnych

 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

  Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, które tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. TFI może być wyłącznie spółką akcyjną, która uzyskała zezwolenie Komisji Papierów wartościowych i Giełd.

 • Fundusz inwestycyjny

  Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych klientów w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

 • Rodzaje funduszy inwestycyjnych

  • Otwarty fundusz inwestycyjny – skrót "FIO". FIO zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Fundusz inwestycyjny jest obowiązany zbyć jednostki uczestnictwa każdej osobie, która dokonała wpłaty na jednostki.

  • Specjalistyczny fundusz inwestycyjny – skrót "SFIO". SFIO zbywa jednostki uczestnictwa podmiotom określonym w statucie lub takim, które spełniają warunki określone w statucie funduszu.

  • Fundusz zamknięty – skrót "FIZ". FIZ emituje certyfikaty inwestycyjne, które podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu na zasadach określonych w statucie. Certyfikaty mogą być odkupione przez fundusz inwestycyjny w określonych terminach, jeżeli statut taką możliwość przewiduje. Certyfikaty nie podlegają obowiązkowi odkupienia na żądanie ich posiadaczy.

   

  Klasyfikacja ze względu na poziom ryzyka:

  Fundusze inwestycyjne możemy podzielić na 6 klas ze względu na ryzyko określone zmiennością wartości jednostki funduszu oraz poziomem możliwych do osiągnięcia zysków. Generalnie, wyższy poziom akceptowanego ryzyka stwarza możliwość osiągnięcia wyższych zysków.

  • Fundusze pieniężne należą do klasy charakteryzującej się najniższym ryzykiem i pozwalają na osiągnięcie stóp zwrotu nieznacznie wyższych od lokat bankowych. Fundusze tego typu inwestują powierzone aktywa w lokaty bankowe, bony skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje.

  • Fundusze obligacyjne charakteryzują się wyższym ryzykiem niż fundusze rynku pieniężnego, ale pozwalają na osiągnięcie relatywnie wyższych stóp zwrotu. Fundusze inwestycyjne tego typu inwestują powierzone aktywa w lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje o dłuższym terminie zapadalności.

  • Fundusze stabilnego wzrostu inwestują przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Akcje spółek stanowią nie więcej niż 20% aktywów funduszu inwestycyjnego, co jednak podwyższa poziom ryzyka w porównaniu do funduszy obligacyjnych.

  • Fundusze zrównoważone obarczone są wyższym ryzykiem niż fundusze obligacyjne i w porównaniu z nimi pozwalają na osiągnięcie w dłuższym horyzoncie czasowym wyższych stóp zwrotu. Fundusze zrównoważone inwestują 30-70% powierzonych środków w akcje przedsiębiorstw, a resztę w lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje.

  • Fundusze akcyjne wymagają zaakceptowania wyższego ryzyka niż ma to miejsce w przypadku funduszy zrównoważonych, ale pozwalają na osiągnięcie w dłuższym horyzoncie czasowym relatywnie wysokich stóp zwrotu. Fundusze inwestycyjne tego typu inwestują 70-100% powierzonych środków w akcje przedsiębiorstw.

  • Fundusze alternatywne charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem, a to nawet może oznaczać możliwość utraty zainwestowanych środków. Pozwalają one jednak na osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w okresie dekoniunktury. Fundusze tego typu inwestują we wszystkie dostępne instrumenty rynku finansowego (np. instrumenty pochodne).

 • Fundusze parasolowe a podatek od zysków kapitałowych

  Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako tzw. fundusz parasolowy składający się z subfunduszy różniących się tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną (subfundusz: pieniężny, obligacji, akcji etc.). Klient wpłacając środki do funduszu parasolowego ustala w jakich subfunduszach mają być one ulokowane.
  Konwersja środków pomiędzy subfunduszami w ramach funduszu parasolowego nie powoduje skutków natury podatkowej. Dopiero po wyjściu z inwestycji i wypłaceniu środków z funduszu parasolowego klient będzie zobowiązany do zapłacenia zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

 • Wartość inwestycji uczestnika funduszu

  Fundusz oblicza wartość aktywów netto na dany dzień w oparciu o bieżącą wycenę instrumentów finansowych, w które dokonał inwestycji i odjęciu wszystkich zobowiązań funduszu. Ustalenie wartości jednostki funduszu inwestycyjnego następuje po podzieleniu aktywów netto przez liczbę wszystkich jednostek zbytych przez fundusz.
  Wartość portfela uczestnika funduszu inwestycyjnego wynika z przemnożenia liczby jednostek funduszu zapisanych na imiennym rejestrze klienta przez wartość jednostki.

 • Rodzaje zleceń na jednostkach funduszy inwestycyjnych

  • Zlecenie nabycia:

   W celu dokonania zakupu jednostek funduszu inwestycyjnego klient składa zlecenie nabycia jednostek oraz dokonuje przelewu środków na konto bankowe funduszu. W następstwie pierwszego nabycia zostaje utworzony imienny rejestr klienta. Klient po dokonaniu nabycia jednostek otrzymuje świadectwo uczestnictwa wysyłane jako potwierdzenie rozliczenia dokonanej transakcji zgodnie ze stanem zapisanym w jego rejestrze.

  • Zlecenie umorzenia:

   W celu dokonania odkupienia jednostek funduszu inwestycyjnego klient składa zlecenie umorzenia jednostek. Po zrealizowaniu zlecenia umorzenia środki przekazywane są na konto klienta.

  • Zlecenie konwersji:

   Klient składając zlecenie konwersji jednostek daje dyspozycję zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego w ramach danego funduszu parasolowego. Wykonanie dyspozycji polega na jednoczesnym umorzeniu jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu i nabyciu jednostek w innym subfunduszu.

  • Zlecenie transferu:

   W przypadku posiadania kilku rejestrów w tym samym funduszu inwestycyjnym obsługiwanych przez różnych dystrybutorów, uczestnik może przenieść jednostki uczestnictwa na rejestr obsługiwany przez jednego wybranego dystrybutora. Transfer jednostek uczestnictwa nie powoduje zmiany liczby jednostek uczestnictwa i nie skutkuje koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24