Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Zarządzający funduszem

  Fund managers, portfolio managers. Specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych do zarządzania majątkiem funduszu zgodnie z celem inwestycyjnym funduszu. Do zespołu zaradzającego dobierane są osoby o wysokich kwalifikacjach, mające odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i umiejętności oraz znajomość narzędzi analitycznych niezbędnych do odpowiedniej oceny sytuacji rynkowej.

 • Zgromadzenie inwestorów

  Organ funduszu specjalistycznego zamknięte działający w sposób zbliżony do walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej. Głównym zadaniem tego organu jest w terminie czterech miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego zatwierdzić sprawozdanie funduszu, połączone sprawozdanie finansowe f O ile statut funduszu nie postanowi inaczej, do funduszu z subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfundusze za ten rok. Dodatkowo do kompetencji zgromadzenia inwestorów należy wyrażanie zgody na: zmianę depozytariusza, emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych, zmiany statutu funduszu dotyczące wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz emisję obligacji. Warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu inwestorów jest złożenie świadectwa depozytowego, zaświadczenia depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu, co najmniej na siedem dni przed zwołaniem zgromadzenia.

 • ZLECENIE

  Oświadczenie woli składane przez uczestnika funduszu dotyczące nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa (transferu) oraz ustanowienia bądź odwołania pełnomocnictwa lub blokady.

 • ZMIENNOŚĆ

  Zmienność wskazuje na stopnień ryzyka inwestycji kapitałowej i jest mierzona przez odchylenie standardowe. Czym wyższa wartość tego wskaźnika tym wyższe ryzyko inwestycji w dany instrument.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24