Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Waluta rachunku nabyć funduszu

  Stopy zwrotu funduszy podlegają zmianom wynikającym z wahań kursu walutowego, gdy waluta rachunku nabyć różni się od waluty bazowej funduszu.

 • WARTOŚĆ BRUTTO JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

  Wartość jednostki uwzględniająca opłaty manipulacyjne pobierane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

 • WARTOŚĆ NETTO JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

  Wartość jednostki nieobciążona opłatami manipulacyjnymi pobieranymi przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

 • WIG

  Warszawski Indeks Giełdowy – indeks akcji dużych i średnich spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Odzwierciedla zmiany łącznej wartości portfela akcji na rynku podstawowym. WIG jest indeksem dochodowym obliczanym z uwzględnieniem dochodów z akcji, w tym w szczególności z tytułu dywidendy oraz prawa poboru z akcji. Od godziny 830 aż do otwarcia indeksu co minutę są podawane teoretyczne wyniki wartości indeksu, obliczane przed rozpoczęciem sesji na podstawie teoretycznych kursów otwarcia, a po jej rozpoczęciu na podstawie kursów ostatniej transakcji. Wartość WIG jest obliczana na zakończenie każdej sesji giełdowej ( o godzinie 1655) i podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku a liczony jest od 16 kwietnia 1991 r. przy wielkości bazowej 1000 punktów.

 • WIG 20

  Warszawski Indeks Giełdowy 20 – indeks cenowy obliczany dla portfela akcji 20 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i obejmuje jedynie kursy akcji spółek o ja większej kapitalizacji i o najwyższych obrotach giełdowych. Bieżące wartości indeksu są podawane co minutę na podstawie kursów ostatnich transakcji, jednakże nie później niż o 1030 podawany jest indeks otwarcia a o 1655 wielkość ostateczna indeksu zamknięcia.

 • WIG 40 (poprzednio MIDWIG)

  Indeks średnich spółek notowanych na giełdzie. Spółki do tego indeksu dobiera się na podstawie tego samego rankingu co do WIG 20. Indeks ten jest indeksem cenowym a jego wartość odzwierciedla kursy akcji 40 spółek, które uplasowały się w rankingu po spółkach wchodzących w skład WIG 20.

 • WIG 80 (poprzednio WIRR)

  Warszawski Indeks Małych Spółek – indeks kursów najmniejszych spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W jego skład nie wchodzą fundusze inwestycyjne oraz spółki zaliczone do indeksu WIG. WIRR jest indeksem dochodowym obliczanym z uwzględnieniem dochodów z akcji, w tym w szczególności z tytułu dywidendy oraz prawa poboru z akcji. Indeks otwarcia jest podawany o 11 30 a po zakończeniu sesji, około godziny 1635 jest ogłaszana wstępna wielkość zamknięcia indeksu, o 1655 wielkość ostateczna.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24