Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
  • UCZESTNIK FUNDUSZU

    Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca tytuł prawny, tzn. jednostkę uczestnictwa, do udziału w aktywach funduszu. Uprawnienia uczestnika funduszu nabywa się poprzez zawarcie umowy z funduszem, przy czym posiadanie praw uczestnika funduszu wiąże się w takim przypadku z przydziałem jednostek uczestnictwa. Uczestnik funduszu w zależności od rodzaju funduszu posiada prawo m. in. do nabycia, odkupienia, konwersji lub transferu jednostek uczestnictwa.

  • Udziały w funduszu

    Patrz Jednostka uczestnictwa.

  • UMORZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

    Sprzedaż jednostek w drodze złożenia przez uczestnika zlecenia ich odkupienia.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24