Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Tabela opłat

  Ustalane przez fundusz zestawienie obowiązujących opłat za wykonywanie poszczególnych zleceń, w tym zleceń nabycia, zbycia i konwersji jednostek uczestnictwa w funduszu.

 • TechWIG

  Indeks spółek zaliczonych do sektorów: telekomunikacja i informatyka (według klasyfikacji sektorowej) oraz innych spółek giełdowych, których przedmiotem działalności jest produkcja i usługi z wykorzystaniem nowych technologii lub biotechnologii. Obliczany na podstawie cen akcji spółek zakwalifikowanych do portfela indeksu.

 • TFI

  Patrz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

 • TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (TFI)

  Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, które tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. TFI może być wyłącznie spółką akcyjną, która uzyskała zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

 • TRANSFER

  W przypadku posiadania kilku rejestrów, obsługiwanych przez różnych dystrybutorów, w tym samym funduszu inwestycyjnym, uczestnik może przenieść jednostki uczestnictwa na rejestr obsługiwany przez jednego wybranego dystrybutora. Transfer jednostek uczestnictwa nie powoduje zmiany liczby jednostek uczestnictwa i nie skutkuje koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24