Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Saldo rachunku

  Wartość środków na rachunku inwestora, obliczona jako iloczyn liczby jednostek zapisanych na tym rachunku oraz aktualnej wartości takiej jednostki.

 • Separacja aktywów

  Rozdzielenie środków pozyskanych przez fundusz od majątku towarzystwa nim zarządzającego lub depozytariusza. Z chwilą wpisu do rejestru fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną, jeśli więc depozytariusz lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych zbankrutują to inwestowane w fundusz inwestycyjny środki pieniężne są bezpieczne, gdyż nie wchodzą w skład masy upadłości. Separacja aktywów znacząco wpływa na podniesienie bezpieczeństwa inwestycji w fundusze.

 • SICAV

  Forma prawna spółki akcyjnej. Zwłaszcza we Francji i Luksemburgu powszechny rodzaj spółki akcyjnej dysponującej organami spółki i minimalnym kapitałem. W odróżnieniu od spółki akcyjnej w klasycznym rozumieniu cel działania SICAV ogranicza się do lokowania kapitału spółki.

 • SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA

  Chęć do podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

 • SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

  Specjalistyczny fundusz inwestycyjny – skrót „SFIO”. SFIO zbywa jednostki uczestnictwa podmiotom określonym w statucie lub takim, które spełniają warunki zdefiniowane w statucie funduszu.

 • Sposoby nabywania i umarzania certyfikatów inwestycyjnych

  W zasadniczych kwestiach dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym oraz obrót tymi certyfikatami podlegają przepisom ustaw o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, chyba że przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowią inaczej. W zgodzie z tymi przepisami są one zbywane w ramach oferty publicznej za pośrednictwem domów maklerskich, posiadających odpowiednie zezwolenie Komisji na oferowanie papierów wartościowych wskazanych w prospekcie emisyjnym funduszu. Z wnioskiem o dopuszczenie pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych do obrotu występuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo spółka akcyjna ubiegająca się o wykonywanie działalności zastrzeżonej dla funduszy inwestycyjnych. Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu zamkniętego stanowi równocześnie zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wpisania go do rejestru do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym. Certyfikaty takiego funduszu mogą być papierami wartościowymi na okaziciela lub imiennymi, jednak publiczne mogą być tylko na okaziciela. Certyfikaty inwestycyjne, które nie podlegają wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym może nastąpić przez proponowanie ich nabycia skierowane bez wykorzystania środków masowego przekazu do nie więcej niż 300 osób. Proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, gdy cena emisyjna jednego jest nie mniejsza niż 40 000 euro nie jest poddane przepisom prawa o obrocie papierami wartościowymi, pod warunkiem że emitent przekaże organowi zawiadomienie o emisji nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Cenę emisyjną certyfikatów przelicza się na złotówki według średniego kursu walut ogłaszanego przez NBP na dzień złożenia zawiadomienia. Ten sposób przeprowadzania oferty jest przeznaczony dla inwestorów dysponujących odpowiednio dużym kapitałem. Certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie lub w statucie funduszu.

 • Sposoby nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa

  W początkowej fazie funkcjonowania w Polsce funduszy inwestycyjnych (wtedy funduszy powierniczych) najczęściej wykorzystywanym sposobem nabycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa było złożenie odpowiedniego zlecenia w siedzibie towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub w biurze maklerskim. Wraz z rozwojem rynku funduszy w Polsce pojawiły się nowe, alternatywne formy nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa, tzw. kanały dystrybucyjne. Zezwolenie na pośredniczenie w dystrybucji otrzymały także inne podmioty niż domy maklerskie, np. banki w sieci swoich oddziałów, agenci transferowi, i inni dystrybutorzy jednostek uczestnictwa. W regulaminach funduszy pojawiły się zapisy dopuszczające wykorzystanie telefonu, faksu, internetu, bankomatów oraz innych środków przekazu w celu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu. Powyższe rozwiązania zostały przejęte w funduszach inwestycyjnych otwartych.

 • Sprawozdanie finansowe funduszu

  Informacja o wszystkich dokonanych lokatach funduszu oraz kosztach, jakie poniósł fundusz (zawierająca poszczególne kategorie tychże kosztów) w danym okresie czasu (dwa razy do roku w formie półrocznych i rocznych sprawozdań). Stan lokat funduszu podaje się na dzień, w którym zostało sporządzone sprawozdanie, a wysokość kosztów - za cały okres, którego on dotyczy. Fundusz sporządza ją dwa razy do roku w formie półrocznych i rocznych sprawozdań.

 • Statut funduszu

  Jest to dokument w formie aktu notarialnego, w którym określone zostały warunki i sposób działania funduszu inwestycyjnego. Pełni on funkcję regulaminu oraz dostarcza aktualnemu lub potencjalnemu uczestnikowi funduszu cennych informacji na temat celu inwestycyjnego funduszu, jego polityki inwestycyjnej, kosztów jego działalności, częstotliwości wyceny jednostek lub tytułów uczestnictwa i innych informacji, niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej.

 • STOPA ZWROTU

  Stopa zwrotu jest określana w procentach za dany okres, przedstawia stosunek wypracowanego zysku do zainwestowanego kapitału.

 • STOP-LOSS

  Zautomatyzowane zlecenia sprzedaży służące ograniczaniu straty. Limity stop-loss są poziomami cen, po osiągnięciu których automatycznie następuje zamknięcie pozycji.

 • Strata z inwestycji w fundusz

  Strata jaka poniósł inwestor w wyniku zaistnienia jednego z kilku czynników, w szczególności, w wyniku słabej koniunktury na rynku w okresie inwestycji oraz zbyt krótkiego horyzontu czasowego. Wielkość poniesionej straty wynika z różnicy między ceną po jakiej uczestnik odkupił jednostki uczestnictwa, a ceną nabycia tych jednostek, w przypadku gdy cena odkupienia jest niższa od ceny nabycia. Im większa jest różnica, tym wyższa strata uczestnika. Prawdopodobieństwo uniknięcia straty z inwestycji w fundusz jest tym wyższe, im dłuższy horyzont inwestycji.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24