Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Rachunek inwestora

  Zapis elektroniczny, który jest prowadzony odrębnie dla każdego uczestnika funduszu inwestycyjnego. Rachunek inwestora zawiera szczegółowe dane osobowe inwestora, które podał on w chwili otwarcia Rejestru, wraz ze zmianami których dokonał za pośrednictwem dyspozycji zmiany danych. Dodatkowo rachunek zawiera informacje o: wpłatach składek z podaniem poszczególnych kwot, wartościach jednostek po przeliczeniu składek, dniach przeliczenia (dzień przeliczenia), liczbie zapisanych jednostek , a w razie dokonywania częściowych wypłat - także o kwocie wypłat i liczbie jednostek odpisanych z rachunku na pokrycie tychże wypłat.

 • Rachunek rezerwowy

  Każdy otwarty fundusz emerytalny jest zobowiązany do prowadzenia rachunku rezerwowego, który na wypadek gdyby stopa zwrotu tego funduszu za okres 36 miesięcy była niższa od minimalnej, będzie stanowił podstawowe źródło pokrycia niedoborów OFE. Innymi słowy rachunek rezerwowy to wyodrębniona część aktywów funduszu, powstała z wpłat PTE zarządzającego funduszem, odpowiadająca 1,5% aktywów funduszu, nabytych za składki jego członków.

 • Rachunek uczestnika

  Elektroniczna ewidencja danych dotyczących uczestników funduszy inwestycyjnych. Każdy uczestnik posiada odrębny rachunek na którym zapisywane są dane identyfikujące danego uczestnika oraz wszystkie dokonane przez niego dyspozycje i zlecenia, czyli m.in. zlecenie nabycia, odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa.

 • Rada inwestorów

  Organ kontrolny funduszu specjalistycznego otwartego lub zamkniętego. Do obowiązków rady inwestorów należy przede wszystkim kontrola realizacji celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie rada inwestorów powinna wezwać towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadomić organ nadzoru nad funduszami. Dodatkowo rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu funduszu. W skład rady inwestorów w funduszu specjalistycznym otwartym wchodzą ci uczestnicy funduszu, którzy posiadają jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5 % jednostek uczestnictwa danego funduszu i wyrazili pisemną zgodę na udział w radzie. Ponadto uczestnicy funduszu, reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa tego funduszu, mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów, jeżeli statut funduszu przewiduje taką możliwość. W skład rady inwestorów funduszu zamkniętego mogą wchodzić uczestnicy funduszu, którzy reprezentują ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych i wyrazili pisemną zgodę na udział w radzie oraz dokonali blokady certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych, w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych. Rada inwestorów może rozpocząć działalność, jeśli co najmniej trzech uczestników spełni te warunki.

 • RANKING FUNFUSZY

  Porównanie funduszy według ściśle zdefiniowanych kryteriów.

 • RATING FUNDUSZY

  Klasyfikacja i ocena funduszy według ich kondycji i ryzyka rynkowego przez uznane, międzynarodowe agencje ratingowe jak Moody´s czy Standard & Poor´s. Rating funduszy umożliwia ocenę ogólnego ryzyka inwestycji w dany fundusz.

 • Realna stopa zwrotu

  Procentowa zmiana wartości inwestycji w danym okresie w odniesieniu do inflacji.

 • Realna stopa zwrotu funduszu

  Wyrażona kwotowo lub procentowo zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w skali roku w stosunku do inflacji. Gdy zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest niższa od inflacji jest ona ujemna.

 • REINWESTOWANIE

  Reinwestowanie polega na przeznaczaniu osiągniętego zysku do dalszych inwestycji.

 • Rejestr funduszy inwestycyjnych

  Spis wszystkich funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Fundusz nabywa osobowości prawnej z chwilą dokonania wpisu w rejestrze funduszy inwestycyjnych. Rejestr ten prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie.

 • Rejestr uczestników funduszu

  Elektroniczna ewidencja danych każdego uczestnika funduszu prowadzona przez Agenta Transferowego. Rejestr zawiera w szczególności: dane identyfikujące uczestnika funduszu, liczbę należących do niego jednostek uczestnictwa, datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostek, datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki, informację o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika, datę praz kwotę wypłaconych uczestnikowi dochodów funduszu, wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.

 • Relacja zysku do ryzyka

  Generalna zależność na rynku kapitałowym polegająca na tym, że wyższej oczekiwanej stopie zwrotu towarzyszy wyższe ryzyko. Każdy inwestor musi mieć świadomość, że inwestycje w fundusze wiążą się ryzykiem inwestycyjnym, w związku z tym możliwy jest okresowy wzrost jak i spadek wartości jednostek i tytułów uczestnictwa, w zależności od koniunktury rynkowej. Nie zmienia to jednak faktu, że poszczególne fundusze różnią się między sobą poziomem ryzyka inwestycji, w szczególności ze względu na rodzaj funduszu, jego politykę inwestycyjną, czy też skład portfela.

 • Rozwodnienie zysku (dilution)

  To zmniejszenie potencjalnej wartości z inwestycji w wyniku dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Jeśli dla przykładu cena jednej akcji w portfelu zwiększy się dwukrotnie nie spowoduje to podwojenia wartości całego portfela, bowiem ta akcja jak i pozostałe, których wartość może wzrosnąć stanowią tylko jedną z wielu w danym portfelu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli cena tej akcji zmniejszy się znacząco to fundusz nie poniesie tak znacznych strat jak inwestor indywidualny.

 • Rynek finansowy

  Obejmuje ogół transakcji związanych z przemieszczaniem się kapitałów (środków pieniężnych) od podmiotów dysponujących wolnymi środkami pieniężnymi do podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na takie środki. Rynek finansowy dzieli się na rynek pieniężny i kapitałowy.

 • Rynek kapitałowy

  Jest segmentem rynku finansowego, na którym kapitał jest lokowany i pozyskiwany poprzez emisję instrumentów finansowych o terminie trwania dłuższym niż rok. Transakcje finansowe z terminem realizacji powyżej 1 roku zalicza się do operacji na rynku kapitałowym, np. trzyletnie obligacje skarbowe, kredyty średnio i długoterminowe. Najważniejszą funkcją rynku kapitałowego jest kojarzenie ze sobą podmiotów, które zgłaszają popyt na kapitał z tymi, którzy zgłaszają podaż oszczędności, czyli wolnych środków pieniężnych. Z punktu widzenia inwestora rynek kapitałowy daje możliwość korzystnego zainwestowania posiadanych oszczędności. Inwestycje te stanowią alternatywę dla tradycyjnych lokat bankowych. Na rynku kapitałowym można wyróżnić dwa segmenty: rynek kapitału pożyczkowego oraz rynek kapitału właścicielskiego. Ten drugi obejmuje swym zasięgiem rynek papierów wartościowych i akcji oraz rynek jednostek udziałowych w funduszach inwestycyjnych.

 • Rynek pieniężny

  Rynek, którego przedmiotem obrotu są instrumenty krótkookresowe, o terminie trwania nie dłuższym niż rok (od 1 dnia do 1 roku), w tym krótkoterminowe depozyty, kredyty, weksle, obligacje, bony skarbowe, czy też bony pieniężne NBP. Na rynku tym są lokowane krótkoterminowe nadwyżki pieniądza i zaspokajane jest krótkoterminowe zapotrzebowanie na kapitał. Warto pamiętać, że na tym rynku można także dokonywać długotrwałych inwestycji, np. w wyniku procesu rolowania, czyli przeznaczania wolnych środków pieniężnych po umorzeniu danej emisji papierów krótkoterminowych na nabycie następnych. Na rynku pieniężnym podobnie jak na innych rynkach dochodzi do przekazania środków pieniężnych z miejsca gdzie jest ich nadwyżka do miejsca gdzie jest ich niedobór. Może to nastąpić przez udzielenie pożyczki albo poprzez sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych. Uczestnikami rynku pieniężnego mogą być: państwo, samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, instytucje ubezpieczeniowe, jednak jest on przede wszystkim międzybankowym rynkiem pieniężnym którego uczestnikami są instytucje finansowe i kredytowe.

 • Rynek podstawowy

  Jeden z rynków giełdy papierów wartościowych prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Do obrotu na tym rynku mogą być dopuszczone instrumenty finansowe jeżeli spełniają określone warunki, w tym w szczególności został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny zatwierdzony przez organ nadzoru, ich zbywalność nie jest ograniczona, zostały spełnione warunki o dopuszczeniu do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. W ramach rynku podstawowego działa tzw. Segment PLUS dla akcji spółek o dużej kapitalizacji, znacznej płynności i zadowalającym rozproszeniu akcji.

 • Ryzyko

  Możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, które zagraża obiektom lub osobom.

 • Ryzyko inwestycyjne

  Ryzyko, które wiąże się z dokonywaniem każdej inwestycji na rynku finansowym, w szczególności związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Oczywiście jest ono zróżnicowane w zależności od rodzaju i charakterystyki konkretnego produktu inwestycyjnego. Ryzyko to jest niskie, gdy produkt inwestycyjny cechuje się wysokim prawdopodobieństwem osiągnięcia przypisywanej stopy zwrotu oraz niewielkimi wahaniami wartości zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne jest wysokie dla tych form inwestowania, gdzie mamy do czynienia ze znacznym prawdopodobieństwem przekroczenia i jednocześnie nie osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu oraz gdy produkt cechuje się znacznymi okresowymi wahaniami środków.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24