Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • PAPIER WARTOŚCIOWY

  Zazwyczaj nie posiadający formy materialnej zapis elektroniczny na rachunku papierów wartościowych, obejmujący określone prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi - np. akcje, obligacje.

 • Papiery dłużne

  Rodzaj papierów wartościowych będących zobowiązaniem emitenta tych papierów względem osoby, która je nabywa. Zobowiązaniem tym jest najczęściej wypłata ustalonej kwoty pieniędzy. Do papierów dłużnych zaliczamy m.in. obligacje, weksle, bony skarbowe.

 • Pasywne zarządzanie

  Tzw. buy and hold, czyli „kup i trzymaj” polegające na nabyciu instrumentów finansowych i zachowaniu ich do momentu upłynnienia. Zastosowanie tej strategii pozwala osiągnąć zysk w długim horyzoncie czasowym.

 • Podatek od zysków kapitałowych

  Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się, co do zasady, 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. W praktyce podatek ten pobiera się w przypadku odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa, chyba że chodzi o zmianę funduszu w obrębie jednej rodziny funduszy. Przy jego obliczeniu przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są jednostki uczestnictwa nabyte przez uczestnika funduszu po najwyższej cenie.

 • PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

  Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany z tytułu uzyskiwanych dochodów kapitałowych, wynoszący obecnie 19 procent zysku.

 • Podmiot zarządzający

  Podmiot, którego głównym zadaniem jest zarządzanie powierzonymi oszczędnościami w celu ich pomnożenia. Do podmiotów zarządzających możemy zaliczyć: powszechne towarzystwa emerytalne (zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (zarządzające funduszami inwestycyjnymi), zakłady ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeniowe) oraz banki.

 • Polityka inwestycyjna funduszu

  Informacja dla obecnych i potencjalnych uczestników funduszu o tym, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna określa szczegółowo kategorie lokat tego funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować osoby zarządzające funduszem przy wyborze tychże lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny. Zasady polityki inwestycyjnej określają także sposoby osiągania celu inwestycyjnego i są zapisane w jego statucie. Dzięki temu uczestnik uzyskuje informacje o tym, jakie rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych są przedmiotem lokat funduszu, jakie są kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji portfela oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz.

 • PORTFEL INWESTYCYJNY

  Aktywa inwestycyjne inwestora.

 • Profil inwestora

  Zawiera informacje, które z pomagają inwestorom w podjęciu decyzji inwestycyjnej, czyli w wyborze odpowiedniego typu funduszu. W profilu inwestora znaleźć można informacje dotyczące tego, dla kogo dany fundusz jest przeznaczony, szczególnie przez oznaczenie sugerowanego czasu inwestycji oraz poziomu jej ryzyka.

 • Program inwestycyjny

  Jeden z produktów inwestycyjnych, który zakłada systematyczne wpłaty składek, w odstępach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, przewidujący zwykle co najmniej kilkuletni okres inwestycji. Program inwestycyjny jest zwykle oferowany w formie planów emerytalnych lub innych programów inwestowania w celach o odległym horyzoncie czasowym, np. z myślą o finansowaniu kosztów edukacji dzieci.

 • Programy systematycznego oszczędzania

  Forma inwestowania w fundusze inwestycyjne polegająca na systematycznej wpłacie określonych kwot na nabycie jednostek uczestnictwa dokonywanych z określoną częstotliwością. Ci uczestnicy funduszu otwartego, którzy zdeklarują systematyczne wpłacanie przez określony czas ustalonej kwoty środków pieniężnych, najczęściej otrzymują zniżkę w opłatach manipulacyjnych. W ramach programu systematycznego oszczędzania istnieje także możliwość podzielenia wpłaty pomiędzy różne typy funduszy zarządzanych przez towarzystwo.

 • Prospekt informacyjny

  Każdy fundusz ma obowiązek opublikować i dać do wglądu wszystkim chętnym prospekt informacyjny. Zawiera on - obok podstawowych informacji - wykaz sposobów lokowania powierzonych pieniędzy, wysokość pobieranych przez fundusz opłat i prowizji, a przede wszystkim modelowy skład portfela. Z lektury takiego prospektu można łatwo wywnioskować, czy dany fundusz należy do mniej, czy bardziej ryzykownych. Dodatkowo każdy fundusz musi co pół roku spowiadać się z rzeczywistego składu portfela, czyli publikować dokładne informacje o tym, jakie akcje, obligacje i bony skarbowe lub inne instrumenty ma w portfelu i jaką część pieniędzy na nie przeznaczył.

 • Prowizja

  Opłata, którą pobierają fundusze inwestycyjne zazwyczaj z góry, to jest przy zakupie jednostek uczestnictwa w funduszu. Część funduszy inwestycyjnych dzieli prowizję na tę pobieraną z góry i tą pobieraną z dołu (przy wykupie), a część nalicza ją dopiero z chwilą umorzenia jednostki. Wysokość opłat prowizji zależy najczęściej od wysokości wpłaty, czyli od ilości zainwestowanych w dany fundusz środków pieniężnych. W materiałach informacyjnych, prospektach i różnego typu zestawieniach podawana jest zwyczajowo wartość maksymalna. Najwyższa prowizja jest zwykle pobierana od najmniejszych wartościowo wpłat (sięga ona wówczas nawet 5 – 5,5%). Zasadą jest, że im wyższa wpłata, tym stawka procentowa jest niższa.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24