Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Obligacje

  Obligacje są to papiery wartościowe o charakterze dłużnym, zobowiązujące emitenta do płacenia określonej sumy pieniędzy, zazwyczaj w określonych przedziałach czasu i / lub zwrotu kwoty pożyczki w terminie wykupu obligacji.

 • Oczekiwana stopa zwrotu

  Wyliczona przez inwestora roczna stopa zwrotu z inwestycji, umożliwiająca w określonym czasie osiągnięcie celu inwestycyjnego przy określonej kwocie składki. Prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu jest uwarunkowane między innymi: konsekwencją w realizacji wybranej polityki inwestycyjnej, planowanym horyzontem czasowym inwestycji, czy też ogólną sytuacją na rynku kapitałowym.

 • ODKUPIENIE JEDNOSTEK

  Odkupione od uczestnika funduszu jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa; statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia. Zazwyczaj fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na każde żądanie uczestnika funduszu złożone w dniu roboczym, z wyjątkiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który może w swoim statucie przewidywać mniejszą częstotliwość odkupywania jednostek uczestnictwa, np. raz na tydzień.

 • Opłata dystrybucyjna

  Opłata, która jest pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Opłata dystrybucyjna maleje proporcjonalnie do wzrostu inwestowanych kwot przy uwzględnieniu akumulacji wpłat w ramach rachunku uczestnika.

 • OPŁATA MANIPULACYJNA

  Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub transferze jednostek uczestnictwa.

 • Opłata przy konwersji (exchange fee)

  Jest pobierana wtedy gdy inwestor chce przenieść swoje środki pieniężne z jednego funduszu do drugiego, najczęściej mającego inny cel inwestycyjny. Taki transfer jest możliwy w ramach jednej grupy funduszy (rodziny funduszy). Opłata ta nie jest pobierana przy konwersji w ramach tej samej grupy funduszy, co ma zachęcić inwestorów do pozostania w niej nawet wtedy, gdy zmienią się ich preferencje inwestycyjne.

 • Opłata umorzeniowa (back-end load)

  Nazywana jest także prowizja odroczoną w czasie, bowiem jest pobierana przy odkupieniu jednostek uczestnictwa. Wyrażana jest jako procent od wartości jednostek uczestnictwa w chwili ich wycofania. Opłata ta zachęca do wpłacania, zaś zniechęca do umarzania jednostek uczestnictwa. Jeżeli inwestor pozostaje w funduszu w dłuższym okresie (np. powyżej roku) to opłata ta nie jest pobierana.

 • OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

  Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione jest w cenie netto jednostki uczestnictwa. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zależy w głównej mierze od rodzaju funduszu.

 • Opodatkowanie inwestycji

  Inwestycja w fundusze inwestycyjne może być opodatkowana na dwa sposoby. Pierwszy z nich to opodatkowanie podatkiem dochodowym, które mam miejsce wtedy, gdy dany fundusz wypłaca okresowo dywidendy akcji lub odsetki z obligacji trzymanych w swoim portfelu inwestycyjnym (podatek ten zapłaci także inwestor, który chce reinwestować otrzymany dochód). Drugi typ podatku to podatek od zysków kapitałowych, z którym mamy do czynienia w sytuacji gdy inwestor zrealizuje swój zysk i sprzeda udziały w funduszu. Należy pamiętać, że opodatkowanie w sposób bezpośredni wpływa na zysk netto osiągany przez inwestora po zakończeniu inwestycji.

 • OTWARTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

  Otwarty fundusz inwestycyjny – skrót „FIO”. FIO zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Fundusz inwestycyjny jest obowiązany zbyć jednostki uczestnictwa każdej osobie, która dokonała wpłaty na jednostki.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24