Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • KLASY AKTYWÓW

  Aktywa finansowe na rynku kapitałowym możemy podzielić na różne klasy wg ryzyka. Najważniejsze z nich to: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego.

 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)

  Dziś Komisja Nadzoru Finansowego.

 • Konwersja

  Dokonanie za pomocą jednego zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i tym samym nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu. Taki tryb nabycia jednostek uczestnictwa związany jest najczęściej ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej bądź ze zniżką. Rozwiązanie to umożliwia inwestorom aktywne lokowanie swoich środków pieniężnych i podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy uwzględnieniu przewidywanej przez inwestora koniunktury rynkowej.

 • KORELACJA

  Termin określający współzależność notowań instrumentów finansowych . Wysoka współzależność ma miejsce wtedy, gdy dwie wartości zachowują się podobnie (współczynnik korelacji zbliża się do wartości 1). Współczynnik korelacji zmierzający w kierunku 0 pokazuje brak współzależności. Korelacja ujemna zachodzi wtedy, gdy dwie wartości zachowują się przeciwnie w stosunku do siebie.

 • Koszty inwestycji

  Wszelkie opłaty ponoszone przez inwestora przy wybranej formie inwestycji, w tym opłaty za dystrybucję i zarządzanie czy prowizje pobierane w momencie kupna lub umorzenia jednostek udziałowych w funduszu, koszty administracyjne, których wysokość determinuje wartość zysku netto osiąganego przez inwestora. Koszty inwestycji ponoszone są niezależnie od wyników osiąganych przez fundusze inwestycyjne.

 • KOSZTY TRANSAKCYJNE

  Koszty powstające przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych (obciążają aktywa funduszu).

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24