Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Idea wspólnego inwestowania

  Polega na gromadzeniu odrębnych i rozproszonych środków pieniężnych wielu (najczęściej drobnych) inwestorów, które w sumie tworzą majątek zbiorowego inwestowania. W wyniku połączenia wszystkich kapitałów tworzony jest portfel, stanowiący aktywa funduszy, który jest inwestowany w różne instrumenty dostępne na rynku. Celem tych inwestycji jest osiąganie korzyści dla wszystkich inwestorów uczestniczących w funduszu.

 • INDEKS GIEŁDOWY

  Miernik zmian cen papierów wartościowych w danym czasie; obejmuje papiery danego typu lub ich wybraną grupę. Indeksy stosowane są w celu zobrazowania rozwoju całego rynku lub jego części, (np. WIG, WIG20).

 • Instrument bazowy (inderlying asset)

  Instrument finansowy lub indeks, który odzwierciedla kilka instrumentów finansowych, od którego zmiany wartości zależna jest wielkość końcowego zysku z inwestycji w produkt strukturyzowany.

 • Instrumenty finansowe

  Dokumenty stwierdzający istnienie określonych praw majątkowych przysługujących ich właścicielom. Prawa te mogą być przenoszone na inne osoby w wyniku transakcji kupna – sprzedaży walorów. Wśród instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można wymienić: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, opcje, warranty i inne.

 • Instytucja finansowa

  Podmiot, którego głównym zadaniem jest pośredniczenie w transakcjach zawieranych na rynkach finansowych.

 • Inwestor

  Podmiot, który dysponuje oszczędnościami pieniężnymi i poszukuje korzystnych lokat. Oszczędności te lokowane są przede wszystkim w różnego rodzaju papiery wartościowe. Inwestorem może być osoba prywatna, przedsiębiorstwo, instytucja, itd.

 • INWESTOR INSTYTUCJONALNY

  Inwestor będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (m.in. fundusz inwestycyjny).

 • Inwestor aktywny

  Inwestor, który stosuje strategie krótkookresowe, aby osiągnąć jak najwyższą stopę zysku od kapitału dzięki występującym na rynku wahaniom cen papierów wartościowych.

 • INWESTOR INDYWIDUALNY

  Inwestor będący osobą fizyczną.

 • Inwestor pasywny

  Inwestor, który nabywa instrumenty finansowe nie w celach spekulacyjnych, lecz jako trwałą lokatę kapitału przynoszącą mu korzyści w formie odsetek lub dywidend.

 • Inwestycja długoterminowa

  Wybrana forma inwestycji, w której inwestor lokuje swoje oszczędności w horyzoncie czasowym dłuższym niż 10 lat.

 • Inwestycja finansowa (lokaty finansowe)

  Lokowanie posiadanych środków finansowych w innym podmiocie gospodarczym, dokonywane w szczególności poprzez zakup papierów wartościowych oraz innych instrumentów. W zamian za udostępnienie swojego kapitału inwestor nabywa określone prawa, np. w postaci odsetek, dywidendy lub zysku kapitałowego, który stanowi różnicę między ceną nabycia instrumentu finansowego a ceną jego odsprzedaży w okresie późniejszym.

 • Inwestycja rzeczowa

  Polega na zwiększeniu lub modernizacji zasobów trwałych (budowa obiektów, kupowanie maszyn, itp.) Inwestycje tego rodzaju są nakierowane na zakup dóbr materialnych, które mogą się przyczynić do wzrostu dochodu inwestora. Dla przykładu wybudowanie nowej fabryki, w której można będzie produkować komputery, których sprzedaż przyniesie następnie spółce zyski.

 • Inwestycje alternatywne

  Klasa aktywów nie zaliczających się do tradycyjnych form inwestowania. Do tego typu inwestycji zalicza się: fundusze hedgingowe, produkty ustrukturyzowane, fundusze private equity, inwestycje na rynku forex, nieruchomości oraz dzieła sztuki.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24