Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • FUNDUSZ AGRESYWNY

  Fundusz inwestycyjny charakteryzujący się agresywną polityką inwestycyjną, lokujący większość aktywów, nawet do 100%, w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne). Ryzyko jest wysokie z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki. Przynosi ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generuje zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.

 • FUNDUSZ AKCYJNY

  Fundusz akcyjny wymaga zaakceptowania wyższego ryzyka niż ma to miejsce w przypadku funduszu zrównoważonego, ale pozwala na osiągnięcie w dłuższym horyzoncie czasowym relatywnie wysokiej stopy zwrotu. Fundusz tego typu inwestuje 70-100% powierzonych środków w akcje przedsiębiorstw.

 • FUNDUSZ ALTERNATYWNY

  Fundusz alternatywny charakteryzuje się bardzo wysokim ryzykiem, a to może nawet oznaczać możliwość utraty zainwestowanych środków. Pozwala on jednak na osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu w okresie dekoniunktury. Fundusz inwestycyjny należący do tej klasy inwestuje we wszystkie dostępne instrumenty rynku finansowego (np. instrumenty pochodne).

 • FUNDUSZ BEZPIECZNY

  Fundusz inwestycyjny lokujący większość aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe (np. depozyty, obligacje, bony). Inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie.

 • Fundusz bezprowizyjny (no-load funds)

  Nie pobiera opłat w momencie przystąpienia uczestnika do funduszu lub jego opuszczenia. Fundusze bezprowizyjne samodzielnie rozprowadzają jednostki uczestnictwa dlatego mogą sobie pozwolić na rezygnację z opłat manipulacyjnych.

 • Fundusz branżowy

  Wyspecjalizowany fundusz o podwyższonym ryzyku, lokujący swoje środki w papierach emitentów z różnych gałęzi gospodarki.

 • Fundusz dystrybucyjny (wypłacający)

  Wypłaca swoim inwestorom wszystkie dochody lub ich część, na przykład wypłaca dochody z dywidend lub oprocentowania, a reinwestuje zyski z różnic kursowych. Inwestorzy tego typu funduszy podlegają opodatkowaniu na dwóch poziomach: w trakcie trwania inwestycji podatkiem z tytułu okresowo wypłacanych dochodów oraz na końcu inwestycji, gdy zrealizują zysk z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu.

 • Fundusz gwarancyjny

  Fundusz rezerwowy stworzony przez wszystkie towarzystwa emerytalne. W przypadku gdy PTE nie zdoła osiągnąć minimalnej stopy zwrotu oraz nie będzie w stanie wyrównać różnicy z własnych rezerw, konta członków tego towarzystwa zostaną uzupełnione z funduszu gwarancyjnego.

 • FUNDUSZ HEDGINGOWY

  Fundusz inwestycyjny, który jest nastawiony na osiągnięcie zysku niezależnie od rozwoju koniunktury.

 • FUNDUSZ INDEKSOWY

  Fundusz inwestycyjny, którego struktura aktywów odzwierciedla skład indeksu lub grupy indeksów.

 • FUNDUSZ INWESTYCYJNY

  Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych klientów w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

 • Fundusz inwestycyjny akcji (agresywny, akcyjny)

  Fundusz ten z założenia lokuje nawet do 100% w akcje, natomiast najczęściej robi to w proporcji 80% w akcje; 20% w instrumenty bezpieczne. Ryzyko inwestycji w ten fundusz jest wysokie, z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, jednak w długim horyzoncie czasowym (co najmniej 5 lat) średnio jest on bardziej opłacalny od innych typów funduszy. W zależności od strategii fundusz akcji lokuje w akcje dużych lub małych spółek.

 • Fundusz inwestycyjny hybrydowy (hybrid funds)

  Inwestują zarówno w akcje jak i obligacje, których proporcje zależą od przyjętego poziomu ryzyka i zasad polityki inwestycyjnej. Akcje w tym portfelu wpływają na wzrost jego wartości, natomiast obligacje i inne papiery dłużne stanowią element pasywny, zwiększający bezpieczeństwo inwestycji. Wśród funduszy hybrydowych wyróżniamy fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze zrównoważone.

 • Fundusz inwestycyjny mieszany (mixed funds)

  Fundusz inwestycyjny emitujący certyfikaty inwestycyjne i dokonujący ich wykupienia na żądanie uczestnika funduszu, nie rzadziej niż raz w roku. Z chwilą ich wykupienia były one umarzane z mocy prawa. Fundusz nie mógł nabywać wyemitowanych przez siebie certyfikatów, z wyjątkiem ich wykupienia na żądanie uczestnika funduszu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku funkcjonujące fundusze inwestycyjne mieszane miały obowiązek do 1 lipca 2005 roku przekształcić się w fundusze zamknięte.

 • Fundusz inwestycyjny nieruchomości

  Fundusz, którego przedmiotem lokat SA nieruchomości. Średnio 80% swoich aktywów fundusz lokuje w nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio poprzez inwestowanie w papiery wartościowe związane z zabezpieczonymi prawami na nieruchomościach, czyli w listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne, obligacje zabezpieczone hipotecznie) lub poprzez papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa sektora nieruchomości, np. akcje developerów lub podmiotów zarządzających nieruchomościami.

 • Fundusz inwestycyjny otwarty

  Mutual funds, open-end investment companies, open-end investment funds. Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym oraz odkupuje je na żądanie uczestnika. Operacje te fundusz przeprowadza z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej niż raz na 7 dni. Dodatkowo nie rzadziej niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa fundusz wycenia aktywa, ustala wartość aktywów netto oraz ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa a także wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Z chwilą ich odkupienia jednostki są umarzane. Wartość aktywów netto funduszu musi wynosić co najmniej 2 miliony złotych. Mogą one być lokowane w określone papiery wartościowe, instrumenty finansowe, depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed upływem tego terminu. Fundusz otwarty podlega pewnym ograniczeniom inwestycyjnym. Nie może lokować więcej niż 5 % aktywów w papiery wartościowe lub inne instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot (w określonych warunkach limit ten może być zwiększony do 10%). Maksymalnie 25% aktywów fundusz może lokować w listach zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny, a suma lokat w listach zastawnych nie może przekroczyć 80% wartości aktywów. Fundusze inwestycyjne otwarte są najpopularniejszym typem funduszy inwestycyjnych w Polsce.

 • Fundusz inwestycyjny prywatny

  To fundusz zamknięty, który kieruje swoją ofertę inwestycyjną do wybranych przez siebie inwestorów. To co odróżnia go od innych typów funduszy to forma opodatkowania – dochody z tego funduszu są opodatkowane na poziomie inwestorów (w postaci zryczałtowanego podatku od dywidendy) a nie na poziomie spółki ( w postaci podatku dochodowego od osób prawnych).

 • Fundusz inwestycyjny sektorowy

  Fundusz, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów głównie w lokatach przedsiębiorstw danej branży, np. firm teleinformatycznych lub działających w sektorze usług.

 • Fundusz inwestycyjny specjalny

  Przeznaczony dla ograniczonego kręgu inwestorów (najczęściej z wyłączeniem osób fizycznych) takich jak np. banki, zakłady ubezpieczeniowe, fundacje, fundusze emerytalne – czyli dla tych inwestorów, którzy dysponują odpowiednio dużym kapitałem. Najczęściej inwestorzy w tym funduszu uzyskują wpływ na jego zarządzanie.

 • Fundusz inwestycyjny zagraniczny

  Fundusz, który nie posiada siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a który zgodnie z zasadą jednolitej licencji ma możliwość działania na terenie naszego kraju samodzielnie lub za pośrednictwem spółki nim zarządzającej.

 • FUNDUSZ OBLIGACYJNY

  Fundusz obligacyjny charakteryzuje się wyższym ryzykiem niż fundusz rynku pieniężnego, ale pozwala na osiągnięcie relatywnie wyższej stopy zwrotu. Fundusz tego typu inwestuje powierzone aktywa w lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje o dłuższym terminie zapadalności.

 • FUNDUSZ OFFSHORE

  Fundusz inwestycyjny, który ze względów podatkowych wybrał na swoją siedzibę kraj bez specjalnego ustawodawstwa regulującego działanie funduszy inwestycyjnych, np. Liechtenstein, Bermudy, Antyle Holenderskie.

 • Fundusz otwarty specjalistyczny

  Wzorowany na funduszu otwartym z tym, że istnieje możliwość określenia w jego statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusz otwarty specjalistyczny może także powołać organ kontrolny w postaci rady inwestorów.

 • FUNDUSZ PARASOLOWY

  Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako tzw. fundusz parasolowy składający się z subfunduszy różniących się tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną (subfundusz: pieniężny, obligacji, akcji etc.). Klient wpłacając środki do funduszu parasolowego ustala w jakich subfunduszach mają być one ulokowane.

 • FUNDUSZ PIENIĘŻNY

  Fundusz pieniężny należy do klasy funduszy charakteryzujących się najniższym ryzykiem i pozwala na osiągnięcie stopy zwrotu nieznacznie wyższej od lokat bankowych. Fundusz tego typu inwestuje powierzone aktywa w lokaty bankowe, bony skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje.

 • Fundusz prowizyjny (load funds)

  Fundusz, który pobiera opłaty manipulacyjne za nabywanie lub umarzanie jednostek uczestnictwa. Wartość tych opłat może być stała lub uzależniona od wartości ulokowanych środków lub długości okresu na jaki zostały zainwestowane.

 • FUNDUSZ PUBLICZNY

  Fundusz inwestycyjny, którego jednostki uczestnictwa nie są zastrzeżone dla określonego grona inwestorów lecz mogą być nabywane przez każdego.

 • Fundusz sekurytyzacyjny

  Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny, który dokonuje emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowych ze środków publicznych.

 • Fundusz specjalistyczny otwarty

  Rodzaj funduszu inwestycyjnego otwartego, w którym uczestnikami mogą być jedynie podmioty określone w statucie lub spełniające określone w nim warunki.

 • Fundusz specjalistyczny zamknięty

  Rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który może emitować certyfikaty inwestycyjne, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu.

 • FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU

  Fundusz stabilnego wzrostu inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Akcje spółek stanowią nie więcej niż 20% aktywów funduszu inwestycyjnego, co jednak podwyższa poziom ryzyka w porównaniu do funduszu obligacyjnego.

 • Fundusz tezauryzujący (akumulacyjny)

  Fundusz, w którym nie wypłaca się swoim uczestnikom żadnych dochodów, w tym dochodów z dywidend, odsetek, zysków z różnic kursowych, ponieważ zyski te są reinwestowane, co powoduje zwiększenie dochodu całkowitego. Należy podkreślić, że inwestor ma obowiązek zapłacić podatek na końcu inwestycji.

 • Fundusz venture capital

  Inwestuje głównie w małe lub średnie przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie papierów wartościowych, czyli takie, które maja utrudniony dostęp innych źródeł finansowania swojej działalności. Taka polityka ogranicza znacznie płynność i możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Fundusze venture capital uczestniczą w finansowaniu przedsiębiorstw przez partycypację w kapitale akcyjnym, stąd podstawowymi instrumentami finansowymi używanymi do transferu kapitału są akcje (zwykłe lun uprzywilejowane). Fundusze venture capital to fundusze typu zamkniętego, czyli funduszami o stałej w danym momencie liczbie akcji.

 • Fundusz wzrostu (spółek renomowanych, blue chips)

  Fundusz akcyjny, który inwestuje swoje aktywa, w wysokości co najmniej 2/3, w akcje spółek o ponadprzeciętnej kapitalizacji.

 • FUNDUSZ Z OCHRONĄ KAPITAŁU

  Fundusz gwarantujący wypłatę co najmniej określonej części (zwykle 100 procent) zainwestowanego kapitału, na koniec okresu rozliczeniowego.

 • FUNDUSZ ZAMKNIĘTY

  Fundusz zamknięty – skrót „FIZ”. FIZ emituje certyfikaty inwestycyjne, które podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu na zasadach określonych w statucie. Certyfikaty mogą być odkupione przez fundusz inwestycyjny w określonych terminach, jeżeli statut taką możliwość przewiduje. Certyfikaty nie podlegają obowiązkowi odkupienia na żądanie ich posiadaczy.

 • FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY

  Fundusz zrównoważony obarczony jest wyższym ryzykiem niż fundusz obligacyjny i w porównaniu z nim pozwala na osiągnięcie w dłuższym horyzoncie czasowym wyższej stopy zwrotu. Fundusz zrównoważony inwestuje 30-70% powierzonych środków w akcje przedsiębiorstw, a resztę w lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje.

 • FUTURES

  Kontrakt Futures jest to instrument finansowy, który zobowiązuje dwie strony do zawarcia w przyszłości transakcji na warunkach określonych w kontrakcie. Obok futures finansowych, a więc kontraktów terminowych na akcje, indeksy i waluty występują również towarowe kontrakty terminowe na metale szlachetne, produkty rolne oraz surowce.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24