Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • DERYWATYWY

  Termin określający instrumenty finansowe (np. opcje, futures), których ceny zmieniają się w związku z wahaniami kursów instrumentów bazowych (np. akcje, obligacje, waluty, stopy procentowe). Można ich używać do zabezpieczenia określonego produktu lokacyjnego przed utratą wartości lub do spekulacji.

 • Dilution

  Patrz Rozwodnienie zysku

 • Doradca finansowy

  Osoba fizyczna świadcząca usługi doradcze w zakresie inwestycji w różnego rodzaju produkty finansowe dostępne na rynku kapitałowym. Z punktu widzenia obowiązującego prawa nie jest konieczne, aby doradca finansowy posiadał wyższe wykształcenie ekonomiczne, choć w praktyce niezbędne jest wykazanie się wiedzą z zakresu finansów, a także często także zdobytym doświadczeniem w pracy na rynku finansowym. Niektórzy doradcy finansowi legitymują się certyfikatami, nabywanymi w na podstawie wyników egzaminu przeprowadzanego przez EAFP Polska (European Federation of Financial Professionals), jako instytucję akredytowaną przez EFFP w Bad Homburg, niezależnej europejskiej instytucji, która certyfikuje doradców finansowych. Głównym zadaniem doradcy finansowego jest analiza potrzeb, celów i bieżącej sytuacji finansowej klienta i w oparciu o te informacje dobór odpowiednich dla niego produktów inwestycyjnych.

 • DORADCA INWESTYCYJNY

  Osoba, która zdała egzamin organizowany przez KNF oraz została wpisana na listę doradców inwestycyjnych, uprawniona m. in. do zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • Dystrybutor jednostek uczestnictwa

  Podmiot, który na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych sprzedaje jednostki uczestnictwa oraz przyjmuje środki pieniężne od uczestników funduszy. Dystrybucję może prowadzić sam fundusz lub inne podmioty, np. domy maklerskie, banki oraz inne podmioty z którymi towarzystwo zawrze odpowiednie umowy.

 • DŹWIGNIA FINANSOWA

  Dźwignia finansowa polega na zaangażowaniu kapitałów obcych w celu zwiększenia rentowności kapitałów własnych podmiotu inwestującego. Finansowanie kapitałem obcym powinno zwiększyć zyski w stopniu pozwalającym na spłatę kosztów pozyskania tegoż kapitału.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24