Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Cedent

  Osoba dokonująca cesji (zrzekająca się praw do polisy) na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza).

 • CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

  Określony w prospekcie informacyjnym generalny kierunek, zgodnie z którym fundusz powinien realizować politykę inwestycyjną.

 • Cena jednostki uczestnictwa

  To cena, po jakiej fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa. Ustalana jest w przypadku funduszy otwartych w wysokości wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru uczestników w dniu wyceny. Z kolei w funduszach emitujących w ciągu swojego istnienia certyfikaty inwestycyjne ich cena kształtowana jest na giełdzie papierów wartościowych lub na rynku pozagiełdowym jako wypadkowa popytu i podaży.

 • CENA NABYCIA

  Cena, za jaką uczestnik nabywa jednostki funduszu. Najczęściej jest to cena brutto, uwzględniająca opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek.

 • Certyfikat inwestycyjny

  Papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Fundusz inwestycyjny zamknięty może emitować dwa typy certyfikatów: publiczne i niepubliczne. Niepubliczne certyfikaty inwestycyjne mogą być papierami wartościowymi imiennymi i na okaziciela, tymczasem publiczne certyfikaty mogą być tylko na okaziciela. W zasadniczych kwestiach dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym oraz obrót tymi certyfikatami podlegają przepisom ustaw o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, chyba że przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowią inaczej. Certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w ustawach i statucie. Prawa z certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie mają formy dokumentu (mogą jej nie mieć niepubliczne certyfikaty, gdy statut tak stanowi) powstają z chwilą dokonania wpisu w ewidencji uczestników funduszu i przysługują osobie wskazanej w tej ewidencji jako uczestnik funduszu.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24