Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Słownik

Słownik
 • Agent płatności

  Krajowy oddział instytucji finansowej lub bank krajowy działający na podstawie umowy z funduszem zagranicznym, który przyjmuje wpłaty na nabycie jednostek (tytułów) uczestnictwa w funduszu zagranicznym, wpłaty z tytułu ich umorzenia oraz dokonuje wpłaty przychodów należnych uczestnikom funduszu zagranicznego w tym kraju.

 • Akcja

  Jest to papier wartościowy świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

 • Akcja imienna

  Akcja wystawiona na nazwisko konkretnego akcjonariusza, które podlega także wpisaniu do księgi akcyjnej. Obrót tymi akcjami może napotykać pewne ograniczenia, np. może być uzależniony od zgody władz spółki.

 • Akcja na okaziciela

  Akcja, która nie jest przypisana do konkretnego akcjonariusza i w związku z tym może być przedmiotem obrotu bez żadnych ograniczeń. Właścicielem takiej akcji jest każdorazowy jej posiadacz.

 • AKTYWA FUNDUSZU

  Kapitał funduszu obejmujący: środki pieniężne i prawa majątkowe z tytułu wpłat, środki pieniężne oraz prawa majątkowe (np. akcje, obligacje) nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

 • AKTYWA NETTO FUNDUSZU

  Aktywa funduszu po potrąceniu wszystkich opłat manipulacyjnych.

 • Aktywne zarządzanie (timing)

  Jeden ze sposobów zarządzani funduszami, polegający na wykorzystaniu m.in. strategii spekulacyjnych lub strategii opartych na marży między segmentami rynku finansowego. W jego podstaw leży przekonanie że możliwe jest skonstruowanie takiego portfela inwestycyjnego, który przyniesie lepsze wyniki niż benchmark. Należy jednak pamiętać, że strategie aktywnego zarządzania wiążą się z ponoszeniem znacznych kosztów, stąd fundusze bardzo często wykorzystują strategie pasywne, tzw. „buy and hold”, czyli „kup i trzymaj”.

 • ALFA

  W przypadku funduszy inwestycyjnych jest to wskaźnik efektywności zarządzania funduszem inwestycyjnym, mierzy związek pomiędzy aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych; mierzy wartość dodaną rozumianą jako wynik zarządzania funduszem przez specjalistów.

 • ALOKACJA AKTYWÓW

  Alokacja aktywów odnosi się do lokowania środków w różne klasy aktywów. Jako klasy aktywów można wyróżnić przykładowo: akcje, dłużne papiery wartościowe, nieruchomości lub surowce. Odpowiednia alokacja aktywów ma na celu optymalizację stopy zwrotu i ryzyka portfela inwestycyjnego.

 • Analiza portfelowa

  Technika inwestycyjna, która polega na tworzeniu portfela inwestycyjnego w taki sposób, aby można było jak najbardziej efektywnie wykorzystać istniejące zależności pomiędzy instrumentami finansowymi wchodzącymi w jego skład.

 • Analiza techniczna

  Technika pozwalająca na prognozowanie przyszłych zmian kursów instrumentów finansowych w oparciu o informacje o kursach i obrotach w przeszłości, czyli na podstawie tzw. danych historycznych.

 • AUM

  Assets Under Management – stanowi wartość zarządzanego przez fundusz majątku. AUM jest często wykorzystywany jako miara porównawcza wielkości funduszy hedgingowych.

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24