Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SUPERFUND - PŁYNNOŚCIOWY / SFIO / USD

Dane podstawowe
Nazwa TFI SUPERFUND TFI SA
Nazwa funduszu SUPERFUND - PŁYNNOŚCIOWY / SFIO
Rodzaj funduszu RYNKU PIENIĘŻNEGO
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 17-10-2007
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat USD
Numer rachunku PL 05 1880 0009 0000 0013 0054 1004
SWIFT BIC DEUTPLPX
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 0,50%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję 4,00%
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 40 000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 500,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 0,50%
Polityka inwestycyjna
Superfund Płynnościowy realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich aktywów, w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokujących swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Superfund Płynnościowy może dokonywać również lokat w inne instrumenty finansowe wskazane w statucie funduszu, w tym w: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty dokonywane w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne mają na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Superfund Płynnościowy lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SUPERFUND TFI

Kontakt
Adres ul. Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
Infolinia 0 801 588 188
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-12-17
1 dzień 0,61    
1 miesiąc 0,34    
3 miesiące -2,14    
6 miesięcy -1,63    
12 miesięcy -3,03    
24 miesiące 19,41    
36 miesięcy 14,08    
YTD 0,00    
Od początku działalności -56,43    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw kol_kw sz_kw

niskie

sz_kw kol_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24