Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SUPERFUND TREND PLUS STANDARD / USD

Dane podstawowe
Nazwa TFI SUPERFUND TFI SA
Nazwa funduszu SUPERFUND TREND PLUS STANDARD
Rodzaj funduszu ALTERNATYWNE
Fundusz parasolowy Nie
Początek działalności 12-10-2006
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat USD
Numer rachunku PL 95 1880 0009 0000 0013 0048 9041
SWIFT BIC DEUTPLPX
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 1,50%
Opłata za odkupienie 2,00% w pierwszych 12 miesiącach
Opłata za konwersję brak opłaty
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 500,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 4,50%
Polityka inwestycyjna
Realizacja celu inwestycyjnego funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty). Celem inwestycyjnym funduszu podstawowego jest wzrost wartości aktywów tego funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przy czym fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów w tytuły uczestnictwa Quadriga B i Quadriga C. Fundusz może także inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe w tym bony skarbowe, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instrumenty rynku pieniężnego, dozwolone przepisami prawa i postanowieniami statutu funduszu. Fundusz podstawowy może dokonywać lokat w niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są wyłącznie waluty obce. Transakcje, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka kursowego związanego z lokatami funduszu podstawowego, w tym lokatami w tytuły uczestnictwa denominowanymi w euro. Fundusz podstawowy nie będzie zajmował krótkich pozycji walutowych. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela inwestycyjnego funduszu.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SUPERFUND TFI

Kontakt
Adres ul. Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
Infolinia 0 801 588 188
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-12-17
1 dzień -0,25    
1 miesiąc -0,37    
3 miesiące -13,63    
6 miesięcy -18,64    
12 miesięcy -27,18    
24 miesiące -0,56    
36 miesięcy -29,96    
YTD 0,00    
Od początku działalności -50,36    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24