Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SUPERFUND - GOLDFUTURE / SFIO / USD

Dane podstawowe
Nazwa TFI SUPERFUND TFI SA
Nazwa funduszu SUPERFUND - GOLDFUTURE / SFIO
Rodzaj funduszu ALTERNATYWNE
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 01-01-2009
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat USD
Numer rachunku PL 73 1880 0009 0000 0013 0053 9004
SWIFT BIC DEUTPLPX
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 1,50%
Opłata za odkupienie 2,00% w pierwszych 12 miesiącach
Opłata za konwersję brak opłaty
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 40 000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 500,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 4,50%
Polityka inwestycyjna
Unikalne połączenie inwestycji w złoto z odnoszącym największe na świecie sukcesy funduszem managed futures jest bardzo dobrą alokacją kapitału w sytuacji niestabilności gospodarczej oraz obaw proinflacyjnych. Celem inwestycyjnym Superfund GoldFuture, jest wzrost wartości aktywów tego subfunduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przy czym Superfund GoldFuture nie gwarantuje osiągnięcia tak przyjętego celu inwestycyjnego. Superfund GoldFuture realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Quadriga A/USD. Superfund GoldFuture może także inwestować nie więcej niż 20% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Quadriga B/USD. Udział lokat Superfund GoldFuture w tytułach uczestnictwa funduszy wskazanych w zdaniach poprzedzających nie będzie niższy niż 70% wartości aktywów Superfund GoldFuture. Superfund GoldFuture może dokonywać również lokat w inne instrumenty finansowe wskazane w statucie funduszu, w tym w niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są wyłącznie waluty obce. Lokaty te dokonywane są w celu ograniczenia ryzyka kursowego związanego z lokatami Superfund GoldFuture, w tym lokatami w tytuły uczestnictwa denominowane w euro. W celu ograniczenia ryzyka kursowego Superfund GoldFuture będzie zawierał terminowe transakcje walutowe, przy czym Superfund GoldFuture nie będzie zajmował krótkich pozycji walutowych. Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SUPERFUND TFI

Kontakt
Adres ul. Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
Infolinia 0 801 588 188
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-12-17
1 dzień -0,61    
1 miesiąc 1,45    
3 miesiące -11,46    
6 miesięcy -23,58    
12 miesięcy -29,31    
24 miesiące 3,45    
36 miesięcy -20,76    
YTD 0,00    
Od początku działalności -88,65    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24