Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SUPERFUND SFIO BLUE (wcześniej SFIO C) / SFIO / USD

Dane podstawowe
Nazwa TFI SUPERFUND TFI SA
Nazwa funduszu SUPERFUND SFIO BLUE (wcześniej SFIO C) / SFIO
Rodzaj funduszu ALTERNATYWNE
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 13-12-2005
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat USD
Numer rachunku PL 75 1880 0009 0000 0013 0047 5045
SWIFT BIC DEUTPLPX
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 1,20%
Opłata za odkupienie 2,00% w pierwszych 12 miesiącach
Opłata za konwersję brak opłaty
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 40 000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
USD równowarość 500,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 4,50%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Superfund BLUE realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund GMP Superfund BLUE, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Global Managers Platform Sicav. Celem inwestycyjnym Global Managers Platform Sicav, jest długoterminowy wzrost, który stara się osiągnąć poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone lub będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w ramach „Rynku Kwalifikowanego” (w rozumieniu prospektu emisyjnego Global Managers Platform Sicav, tj. rynku, który działa regularnie i jest uznawany i otwarty w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym kraju Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Oceanii), niezależnie od tego, czy są one denominowane w EUR, czy w jakiejkolwiek innej walucie międzynarodowej. Celem Global Managers Platform Sicav jest ponadto maksymalizowanie dochodów z inwestycji poprzez inwestowanie w portfel papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w zbywalne instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami emitowane przez podmioty publiczne, prywatne i korporacje.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SUPERFUND TFI

Kontakt
Adres ul. Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
Infolinia 0 801 588 188
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-12-17
1 dzień 0,02    
1 miesiąc -1,29    
3 miesiące -15,19    
6 miesięcy -18,60    
12 miesięcy -25,63    
24 miesiące -24,62    
36 miesięcy -43,03    
YTD 0,00    
Od początku działalności -65,90    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24