Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - SUPERFUND SFIO BLUE (wcześniej SFIO C) / SFIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI SUPERFUND TFI SA
Nazwa funduszu SUPERFUND SFIO BLUE (wcześniej SFIO C) / SFIO
Rodzaj funduszu ALTERNATYWNE
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 13-12-2005
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 72 1880 0009 0000 0013 0047 5002
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 1,20%
Opłata za odkupienie 2,00% w pierwszych 12 miesiącach
Opłata za konwersję brak opłaty
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN równowarość 40 000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 500,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 4,50%
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Superfund BLUE realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund GMP Superfund BLUE, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Global Managers Platform Sicav. Celem inwestycyjnym Global Managers Platform Sicav, jest długoterminowy wzrost, który stara się osiągnąć poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone lub będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w ramach „Rynku Kwalifikowanego” (w rozumieniu prospektu emisyjnego Global Managers Platform Sicav, tj. rynku, który działa regularnie i jest uznawany i otwarty w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym kraju Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Oceanii), niezależnie od tego, czy są one denominowane w EUR, czy w jakiejkolwiek innej walucie międzynarodowej. Celem Global Managers Platform Sicav jest ponadto maksymalizowanie dochodów z inwestycji poprzez inwestowanie w portfel papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w zbywalne instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami emitowane przez podmioty publiczne, prywatne i korporacje.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

SUPERFUND TFI

Kontakt
Adres ul. Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
Infolinia 0 801 588 188
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-12-17
1 dzień -0,57    
1 miesiąc -1,30    
3 miesiące -12,90    
6 miesięcy -16,50    
12 miesięcy -21,30    
24 miesiące -32,50    
36 miesięcy -45,58    
YTD 0,00    
Od początku działalności -50,03    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24