Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - BPS - OBLIGACJI / BPS FIO / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI BPS TFI S.A.
Nazwa funduszu BPS - OBLIGACJI / BPS FIO
Rodzaj funduszu PAPIERÓW DŁUŻNYCH
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 10-05-2011
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 63 1050 0086 1000 0090 3005 8482
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 1
Zlecenie umorzenia 1
Zlecenie konwersji 1
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 1,20%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 50,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 9999,99 2,00%
10000,00 - 49999,99 0,75%
50000,00 - 249999,99 0,25%
250000,00 - 499999,99 0,10%
500000,00 - 0,10%
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłuższe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE, banki centralne państw członkowskich UE lub Europejski Bank Centralny. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depoyty bankowe. Nie wiCo najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE, banki centralne państw członkowskich UE lub Europejski Bank Centralny. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty bankowe. Nie więcej niż 10% aktywów Subfunduszu może być lokowane w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje. Przedmiotem lokat mogą być również instrumenty pochodne.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

BPS TFI

Kontakt
Adres ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Infolinia 22 588-18-92
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2018-09-07
1 dzień -0,01    
1 miesiąc 0,05    
3 miesiące 0,72    
6 miesięcy 0,73    
12 miesięcy 1,92    
24 miesiące 2,80    
36 miesięcy 6,53    
YTD 1,36    
Od początku działalności 38,64    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw kol_kw sz_kw

niskie

sz_kw kol_kw sz_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24