Internetowa Platforma Transakcyjna
Fundusze Inwestycyjne Renomowanych TFI

Karta funduszu - OPEN - AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK / OPEN TFI / PLN

Dane podstawowe
Nazwa TFI OPEN FINANCE TFI S.A.
Nazwa funduszu OPEN - AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK / OPEN TFI
Rodzaj funduszu AKCJI
Fundusz parasolowy Tak
Początek działalności 08-11-2012
Rachunek nabyć funduszu
Waluta wpłat PLN
Numer rachunku 08 1140 1010 0000 5409 4700 6002
Termin realizacji zleceń (maksymalna liczba dni po dacie złożenia zlecenia)
Zlecenie nabycia 7
Zlecenie umorzenia 7
Zlecenie konwersji 7
Informacje inwestycyjne
Bazowa waluta funduszu PLN
Częstotliwość wyceny DZIENNA
Opłata za zarządzanie 4,00%
Opłata za odkupienie -
Opłata za konwersję -
Minimalna pierwsza wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
Rachunek w walucie Minimalna wpłata
PLN 100,00 PLN
Opłata manipulacyjna
Kwota od - do Wysokość opłaty
0,00 - 99000,00 4,00%
100000,00 - 199999,99 3,50%
200000,00 - 299999,99 3,00%
300000,00 - 499999,99 2,50%
500000,00 - 1,00%
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 70% do 100% wartości aktywów subfunduszu w akcje emitowane przez małe i średnie spółki wchodzące głównie w skład indeksów mWIG40 i sWIG80 oraz małe i średnie spółki notowane na innych niż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA rynkach regulowanych. Pozostałą część aktywów, maksymalnie 30%, Fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz inne kategorie lokat, zgodnie z limitami określonymi przepisami prawa i Statutu.
Dokumenty
Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny
Kluczowe Informacje dla Inwestorów KIID

OPEN TFI

Kontakt
Adres ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Infolinia (22) 32 04 788
Stopy zwrotu wg. wyceny z dnia 2016-09-21
1 dzień 0,29    
1 miesiąc 4,48    
3 miesiące 14,52    
6 miesięcy 12,99    
12 miesięcy 8,79    
24 miesiące 13,50    
36 miesięcy 16,20    
YTD 12,08    
Od początku działalności 46,03    
Wykres
Musisz uaktualnić Flash Player
Profil inwestora

Oczekiwany poziom ryzyka /zysku

 

niski

średni

wysoki

średnie

sz_kw sz_kw kol_kw

niskie

sz_kw sz_kw kol_kw

 

Horyzont inwestycji w latach

 

12 23 34 4

Linki

Kontakt

Kontakt z PlatinumFund24